آیسینگ سس دونات FO

سس های آیسینگ جهت روکش انواع دونات، پیراشکی و کوکی استفاده می شود. کافی است آن را به روش بن ماری یا حرارت غیرمستقیم گرم کرده و استفاده نمایید. آیسینگ سس فو به سرعت روی محصول می بندد و به دست نمی چسبد. استفاده از آیسینگ سس فو بسیار آسان و به صرفه است.
بسته بندی: سطل 5 کیلویی
2نوع 4 سطل در هر کارتن K

نوع :

• شکلات قهوه ای

• شکلات سفیدIcing Sauce

It is used for coating purposes over the donuts. It also may be used for covering the top of the cookies and cakes. It is prepared by bain-marie style. Quickly freeze and does not stick to hands. Delicious and practical product Bucket Box 4, Weight 5 kg.
Polypropylene Bucket

: Kinds

Brown •

White•