خمیر ما کت FO

جهت روکش کیک ، تزئین کیک و اعال تزئینی مورد استفاده FO خمیر ماکت قرار می گیرد. به راحتی شکل میگیرد ، به دست نمی چسبد و عرق نمیکند. خوراکی بوده، شفاف می باشد و به شا اجازه می دهد که انواع اشکال و تخیات خود را روی کیک اجرا کنید. بسته بندی :پاکت 1 کیلویی ، 24 پاکت در هر کارتن

نوع :

• سفید

Hard Maquett Decor Dough

It is used for coated cakes, decorated cakes, mould cakes and all sorts of decorative acts. It is easily kneaded and does not stick to the hand. No dullness, sweating and cracking. Provides a bright and fresh view. It is eatable. Hard Decorating Mould Dough provides you the possibility to apply all the figures in your imagination on your cakes. Bucket Box 24, Weight 1 kg , Cartoon Box<

:Kinds

White•