روکش شکلات بستنی

برای افزودن طعم شکلات و تزئین بستنی، کیک ها وFOروکش شکلات بستنی را با حرارت غیرمستقیم روی FO کوکی ها استفاده می شود. روکش شکلات بستنی بخار آب ( به روش بن ماری ) ذوب کرده، سپس بستنی را به مدت کمر از یکثانیه در آن غوطه ور کنید. شکلات گرم در اثر تماس با بستنی سرد بلافاصله منجمد شده و سفت می گردد و ظاهر بسیار جذاب و درخشانی روی بستنی ایجاد می کند. بسیار آسان بوده، ترک نمی خورد و شبنم FO استفاده از روکش شکلات بستنی نمی زند، به راحتی ذوب می شود و روی محصول سریعاً سفت می شود
بسته بندی: سطل 10 کیلوگرمی

نوع :

• شکلاتی

Hot Ice Cream Sauce

It is used for adding taste and decoration to the ice creams, cakes and cookies. It is melted in bain-marie procedure. It freezes once it contacts the ice cream. It gives aesthetic contribution to your products by gifting freshness and brightness. No dullness, sweating and cracking. It is practical in use for easy melting and quick freezing on the product. It is a must for ice creams.
Bucket Box 1, Weight 10 kg. Polypropylene Bucket

:Kinds

Cacao•