کیک خیس FO شهد مخصوص کیک براونی

جهت تهیه تیرامیسو، موس ها، کیک شارلوت و FO شهد مخصوص کیک براونی کیک اسفنجی استفاده شده و طعم کیک مرطوب ) کیک خیس ( را ایجاد می کند. طعم و رنگ آن منحر به فرد است، استفاده از آن بسیار آسان است و موجب افزایش جذابیت محصول می شود.
بسته بندی: گالن 6 کیلویی ،4 گالن در هر کارتن
بطری 700 سی سی ، 6بطری در هر کارتن

1 نوع
Maple Cake Soaking Syrups

It is used to soak tiramisu, mousse, charlotte cakes and sponge cakes. It gives taste of wet cake. It has unique maple taste and colour. It increases charm of products. Applicatipn is very practical.
Bucket Box 4, Weight 5 kg.
Polypropylene Bucket
Bucket Box 6, Weight 700 ml
Glass bottle

1 Kind