اکلر سس FO

جهت روکش انواع پای ، کوکی، شیرینی، دونات، بستنی و دسر FO اکلر سس استفاده می شود. همچنین جهت تزئین و فرم دهی به اشکال گل، فری، لوله ای و ... استفاده می شود. جهت استفاده کافیست آن را با حرارت غیر مستقیم در یک ظرف استیل روی بخار آب (بن ماری) ذوب کرده، سپس به منظور روکش و یا از خشک شدن محصول جلوگیری ،FO فرم دهی و تزئین استفاده کنید. اکلر سس می کند و در عین حال ترک نمی خورد و شبنم نمی زند و موجب صرفه جویی در زمان شده و از نظر اقتصادی به صرفه است.
بسته بندی: سطل 5 کیلویی/ 4

نوع :

•شکلات قهوه ای

•شکلات تلخ

•شکلات سفید

• لیمو

• پسته

• تمشک

•پرتقال

Decorative Eclair Sauces

It is used for decoration and coating in cakes, pies, cookies, desserts, rose forms, rolled cakes (decoration figures on cakes) and ice creams. It is easy to use thanks to melting in bain-marie method and fast consistency, effective coating and delayed freezing time. No dullness, sweating and cracking happens. It does not melt easily once applied, and accordingly it provides service ease and strong design. It prevents the products from drying in the refrigerator. It increases the charm of the products since provides freshness and brightness.
Bucket Box 4, Weight 5 kg.
Polypropylene Bucket

:Kinds

Brown•

Black•

White•

Lemon•

Pistachio•

Raspberry•

Orange•