براق کننده باقلوا FO

می تواند در همه انواع باقلوا مورد استفاده قرار گیرد و باعث FO براق کننده باقلوا شفافیت بیشر آن تا 1 ماه شود و از کدر شدن باقلوا بدون تاثیر بر رنگ و طعم آن جلوگیری کند. کافیست قبل از مصرف آن را گرم کرده و با استفاده از اسپری محصولات خود را خوشمزه تر کنید.
بسته بندی: پاکت
آلومینیومی 12 کیلوی

Baklava Glaze

Can be used in all types of baklava. It is used to give brightness to the products. It prevents products becoming dull and losing their brightness. Does not affect its taste and its colour. It keeps brightness for 1 month. It is easily applied on the product. It is applied by using spray machines or by preheating in a boiler. It makes your products more delicious.
Bucket Box 1, Weight 12 kg.
Aluminium Bag in Box Bucket