طراحی سایت
FO فوژل - براق کننده گرم آماده دستگاهی

FO براق کننده برای اهداف تزئینی روی کیک، پای ها، شیرینی های گرم دستگاهی و میوه استفاده می شود. آنها آماده مصرف بوده و بدون نیاز به هیچ گونه آماده سازی موجب صرفه جویی در وقت شما می شود. کافیست بر روی محصول توسط پاشش با یک دستگاه و یا با استفاده از قلم مو مستقیما بر روی کیک و شیرینی و یا انواع میوه استفاده شود و موجب تازگی محصول خصوصاً در شرایط حمل و نقل گردد. استفاده از براق کننده گرم 30 درصد هزینه های شما را کاهش می دهد.
بسته بندی: پاکت آلومینیومی 12 کیلویی

6 نوع:
  • Strawberry توت فرنگی
  • Natural شفاف بی رنگ
  • Banana موز
  • Raspberry تمشک
  • Apricot زردآلو
  • Kiwi کیوی

Direct Applicable Hot Machine Cake Jellies

They are used for decorative purposes on cakes, pies, cookies and fruits. They save time thanks to their special package and formula for direct use without any preparation. You may apply on the product by spraying with a machine or using a brush. The Plant Originated Direct Hot Cake Jellies enable your cakes and fruits to last longer and fresher. They particularly prevent the fruits to fall into pieces particularly in shaky transporting procedures and thus give you 30% cost advantage. Bucket Box 1, Weight 12 kg.
Aluminium Bag in Box Bucket

Kinds :

Strawberry •

Natural •

Banana •

Raspberry •

Apricot •

Kiwi •